Захиргааны хэргийн шүүхэд гаргах нэхэмжлэлийн загварууд

Загвар-1


Булган аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргах нь :

Захиргааны акт илт хууль бус гэдгийг хүлээн зөвшөөрүүлэх тухай

Нэхэмжлэгчийн хаяг: Булган сумын 4 дүгээр багийн 2А-5-6 тоотод оршин суух Доржийн Дулмаа,

холбоо барих утас гар 99750236 гэр 23266

Хариуцагчийн хаяг: Булган сумын иргэний бүртгэлийн албаны

Түшмэл Д.Дондог

Нэхэмжлэлийн агуулга:

Миний бие 2003 оноос Булган сумын иргэн Цэцгээтэй нэг гэрт хэсэг хугацаанд хамтран амьдарсан боловч гэрлэлтээ албан ёсоор бүртгүүлээгүй гэрлэлтийн гэрчилгээ аваагүй юм.

2006 онд урьд өмнө нь гэрлэж байгаагүй тухай тодорхойлолтоо гаргуулахаар Аймгийн Иргэний бүртгэлийн албанд хандахад 2003 онд Цэцгээтэй гэрлэж байсангэрлэлтийн 60 тоот гэрчилгээ авсан гэсэн бүртгэл гарч ирсэнийг шүүлгэж үзэхэд иргэн Цэцгээ нь Булган сумын иргэний бүртгэлийн ажилтнаас надад мэдэгдэлгүй гэрлэлтийн гэрчилгээг бичиг баримт бүрдүүлэлгүй, миний зөвшөөрөлгүй авсан болох нь мэдэгдсэн тул Булган сумын иргэний бүртгэлийн ажилтны үйл ажиллагаа хууль бус болохыг тогтоолгохоор Аймгийн Иргэний бүртгэлийн албаны улсын байцаагчид гомдлоо гаргасан боловч хариу өгөлгүй 1 сар гаруй боллоо.

Иймд Булган Сумын иргэний бүртгэлийн ажилтан нь Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 13.2-т заасныг зөрчиж ямарч өргөдөл баримтгүйгээр гэрлэлт бүртгэсэн нь иргэн миний эрх ашгийг хохироож байгаа тул Булган сумын иргэний бүртгэлийн ажилтны гэрлэлт бүртгэсэн үйл ажиллагааг хууль бус болохыг хүлээн зөвшөөрүүлсэн шийдвэр гаргаж өгнө үү

Нэхэмжлэлд : 1. Гэрлэж байсан тухай тодорхойлолтын хуулбар

2.  Иргэний бүртгэлийн улсын байцаагчид гомдлоо гаргасан тухай баримт

3.  Сумын иргэний бүртгэлийн ажилтны тодорхойлолт

4.  Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт зэргийг хавсаргав.

Нэхэмжлэл гаргасан                   Д.Дулмаа

2020-01-01

 

Загвар-2


Булган аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргах нь :

Захиргааны актаар тавигдсан төлбөрийн хэмжээг багасгуулах тухай

Нэхэмжлэгчийн хаяг: Булган сумын 4 дүгээр багийн 2А-5-6 тоотод  оршин суух

Доржийн Дулмаа , холбоо барих утас гар 99750236 гэр 23266

Хариуцагчийн хаяг: Татварын улсын байцаагч Д.Дондог Нэхэмжлэлийн агуулга

Миний бие 2004 оноос хувийн автомашин эзэмшдэг бөгөөд ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй өрхийн орлого багатайн улмаас 2005 оны татвараа төлөөгүй байсан . Гэтэл татварын байцаагч Дондог 2006 онд дээрхи зөрчилд акт тавихдаа машины татвар 44 мянган төгрөг дээр хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд 0.05 хувиар бодож 300 мянган төгрөгийн алданги тооцож нийт 344 мянган төгрөгийн акт бичсэнийг 2007 оны 12 дугаар сарын 28-нд мэдээд энэ актыг эс зөвшөөрч Татварын маргаан таслах комисст 2007 оны 1 дүгээр сарын 10-нд хандаж гомдлоо гаргасан боловч татварын байцаагчийн акт үндэслэлтэй гэсэн хариу өглөө. Миний бие автомашины 1 жилийн татвар 44000 төгрөгийг төлөөгүй нь үнэн боловч алданги хэтэрхий өндөр тооцсоныг зөвшөөрөхгүй байна. Иймд татварын байцаагчийн актаар тавигдсан төлбөрөөс алдангийг хуульд нийцсэн эсэхийг хянаж хасан төлбөрийн хэмжээг багасгаж өгнө үү.

Нэхэмжлэлд :

1. Татварын байцаагчийн 2006 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 36 дугаар акт

2. Булган   аймгийн   татварын   хэлтэсийн   дэргэдэх   татварын   маргаан   таслах комиссын 2007 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 13 дугаар шийдвэр

З. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт хавсаргав.

Нэхэмжлэл гаргасан                        Д.Дулмаа

2020-01-01

 

Загвар-3


Булган аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргах нь :

Захиргааны акт гаргахыг даалгах тухай

Нэхэмжлэгчийн хаяг: Булган сумын 4 дүгээр багийн 2А-5-6 тоотод оршин

суух Доржийн Дулмаа , холбоо барих утас гар 99750236 гэр 23266

Хариуцагчийн хаяг: Булган аймгийн нийгммийн даатгалын хэлтэст Нийгмийн

Даатгалын байцаагч Д.Дондог

Нэхэмжлэлийн агуулга: Миний бие улсад 28 жил ажиллаад 2007 оны 1 сарын 20-нд 55 нас хүрч тэтгэвэрээ тогтоолгосон юм. Нийгмийн даатгалын байцаагч Дондог нь миний тэтгэвэрийг 22 жил ажилласнаар тогтоож , 6 жилийн тэтгэвэрийг тогтоож өгөлгүй орхигдуулсаныг 2007 оны 4 сард тэтгэвэрээ авахдаа мэдэж энэ талаар байцаагчид хэлсэн боловч хөдөлмөрийн дэвтэр дэх тамганы дардас бүдэг тул энэ 6 жилд тэтгэвэр тогтоох боломжгүй гэсэн хариу өгсөн . Дээрх 6 жилийн ажиллаж байх үеийн цалингийн түүврийг аймгийн архиваас шүүж гаргаж өгсөн боловч мөн л тэтгэвэрийг тогтоож өгөөгүй тул 2007 оны 5 сард Нийгмийн даатгалын хэлтэсийн дэргэдэх Гомдлын шаардлагын зөвлөлд гомдлоо гаргасан боловч хариу өгөлгүй өдий хүрлээ. Иймд хөдөлмөрийн дэвтэрт ямарч зөрчилгүй байхад Булган аймгийн нийгмийн даатгалын байцаагч Дондог нь хууль бусаар 6 жилд ноогдох тэтгэвэрийг минь тогтоож өгөхгүй иргэн миний эрх ашгийг хохироож байгаа тул миний тэтгэвэрийг тогтоохыг даалгасан шийдвэр гаргаж өгнө үү.

Нэхэмжлэлд: Хөдөлмөрийн дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт, 6 жилийн цалингийн түүвэр зэргийг хавсаргав

Нэхэмжлэл гаргасан                      Д.Дулмаа

2007 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдөр

 

Загвар-4


Булган аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргах нь :

НДБайцаагчийн хууль бус эс үйлдэхүйг тогтоож, хохирол төлүүлэх тухай

Нэхэмжлэгчийн хаяг: Булган сумын 4 дүгээр багийн 2А-5-6 тоотод оршин суух Доржийн

Дулмаа , холбоо барих утас гар 99750236 гэр 23266

Хариуцагчийн хаяг: Булган аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэст Нийгмийн

Даатгалын байцаагч Д.Дондог

Нэхэмжлэлийн агуулга: Доржийн Дулмаа миний бие Орхон сумын Чойбалсанч нэгдэлд 1957 -1991 онуудад малчин, саальчнаар ажиллаж байгаад 1991 онд өндөр насны тэтгэвэрт гарсан юм. 2007 онд тэтгэвэрийн материалаа шүүлгэж үзэхэд тэтгэвэр улсад 23 жил ажилласнаар тогтоогдоод олгогдож байсныг мэдэж 2007 онд Булган аймгийн сум дундын шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж дээрх тэтгэвэр тооцогдсон 23 жилэзс гадна ажилласан хугацаанд оруулаагүй дутуу тооцогдсон болон огт ороогүй байсан нийт 9 жил 5 сар 10 хоногийг тогтоолгон шүүхийн шийдвэрийн хувийг байцаагчдаа аваачиж өгсөн юм. Гэтэл миний тэтгэвэр бараг нэмэгдээгүй болохоор нь тэтгэвэр бодолт нь буруу бодсон юм байх гээд Аймгийн НДХ-ийн гомдлын шаардлагын зөвлөлд гомдлоо 2007 оны 9 сард гаргасан боловч хариуг өгөөгүй 2 сар гаруй хугацаа өнгөрсөн тул Захиргааны хэргийн шүүхэд гомдол гаргаж байна. Одоо 1991 оноос 2007 он хүртэлх хугацаанд тэтгэвэр тогтоон олгож байсан ажилласан жил болох 23 жил дээр СДШ-ийн 420 дугаар шийдвэрээр тогтоогдсон 9 жил 5 сар 10 хоногийг нэмүүлж нийт 32 жил 5 сар 10 хоног ажилласнаар тэтгэвэрээ тогтоолгож авмаар байна. Нийгмийн Даатгалын хэлтэсийн тэтгэвэрийн байцаагчтай уулзаж тэтгэвэр бодолтын талаар асуухад шүүхийн тогтоосон ажилласан хугацааны аль хэсгийг ажилласан хугацаанд оруулах алийг оруулахгүйг НДбайцаагч мэддэг , шүүхийн шийдвэрийг хянаж үзэхэд 3 жил нь л тогтоогдож байгаа тул тэр 3 жилийг нэмж нийт 26 жил ажилласнаар тооцож уг хугацаанд тохирох тэтгэвэрийг танд олгож байгаа гэсэн байна.

Иймд Булган аймгийн нийгмийн даатгалын байцаагчийн Доржийн Дулмаа миний тэтгэвэр тогтоох ажилласан хугацааг буруу тооцсон буруутай үйл ажиллагааг тогтоон 2007 оны 9 сараас хойш дутуу олгогдсон тэтгэвэрийг нөхөн гаргуулж өгнө үү

Өргөдөл гаргасан өндөр настан      Доржийн Дулмаа

2020-01-01

 

 

Загвар-5


Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхэд

Илт хууль бус актыг хүчингүй болгуулах тухай

Нэхэмжлэгч: "Т" ХК-ны гүйцэтгэх захирал Даваа утас 99

Хариуцагч : Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс, Үндэсний татварын газар

Нэхэмжлэгч "Т" ХК-ний Гүйцэтгэх захирал Д нэхэмжлэлдээ: Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.9 дэх хэсэгт заасан болон Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийг үндэслэн дараах хүсэлтийг тавьж байна. 2001, 2002 оны үл хөдлөх эд хөрөнгийн татварт БГД-ийн татварын улсын байцаагч Б, Э нарын 2002 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 261579 дугаар актаар үл хөдлөх эд хөрөнгийн татвар 125,503,716 төгрөг, ҮТЕГ-ын Хяналт шалгалтын хэлтсийн Татварын ахлах байцаагч С-ийн 2004 оны 1  дүгээр сарын 7-ны өдрийн 300455 дугаар актаар Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварт 25,211,800 төгрөг төлүүлэхээр тус тус акт тогтоосон нь үндэслэл муутай, аж ахуйн нэгж түүний хувь нийлүүлэгчдийг хохироосон арга хэмжээ гэж үзэж байна. 2003оны 1 дүгээр сарын 6-ны өдөр Нийслэлийн татварын газрын дэргэдэх маргаан таслах зөвлөл дээрх актыг хэвээр баталсан болно. Тус компанийг төрийн өмчлөлд байх үед нь удирдаж байсан хуучин удирдлага учир битүүлэг зорилгоор 707 саяын үнэлгээтэй байсан гэрчилгээг 9 сарын дараа гэнэт 3 дахин өсгөж 2,1 тэрбум төгрөгөөр үнэлүүлсэн гэрчилгээний хуулбарыг татварын газраас үзүүлдэг ба 1999 оны 11 дүгээр сард биднийг ажил хүлээж авахад ҮХЭХ-ийн гэрчилгээ хүлээлгэж өгөөгүй ба хаана хэнд байгаа нь мэдэгдэхгүй байсан учир одоогийн удирдлагын зүгээс үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн газар хандаж гэрчилгээ олгуулахыг хүсэхэд хуучин гэрчилгээгээ авч ир гэсэн гэтэл бидэнд ямар ч гэрчилгээ байхгүй байсан. Гэрчилгээ байхгүй, хөрөнгийн даатгалд даатгуулаагүй   байх учир ҮХЭХАТатварын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд зааснаар тухайн ААН байгууллагын баланс, данс бүртгэлд бүртгэгдсэн үнийн дүнгээр татвар тооцуулахаар шийдвэрлэж Б, Э, С нарын тавьсан дээрх Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын акт нь илт хууль бус байх тул хүчингүй болгож өгнө үү.

Нэхэмжлэл гаргасан                     Г.Даваа

.... он ... сар...-ны өдөр

Нэвтрүүлэг